پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۰:۴۸| تعداد بازدید: 163

رضا حسین زاده

پست سازمانی:کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان مه ولات

مدرک تحصیلی:کارشناس بیماریها

تلفن تماس مستقیم:56727019_051

پست الکترونیک: m.cdc@thums.ac.ir

شرح وظایف:

 -تقسیم بندی فرآیند ها، تعیین وظایف و مسئولیت های هریک از کارشناسان ذیربط

-ارسال آمار عملکرد واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها به مراکز بالاتر

-آموزش کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها بر اساس دستورالعمل های دریافتی

-بررسی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و ارسال پس خوراند به واحد های محیطی

-نظارت بر برنامه ریزی کارشناسان و همکاری در تنظیم برنامه های اجرایی توسط آن ها

-شرکت در جلسات آموزشی بر اساس دعوتهای به عمل آمده

-تشکیل جلسات هماهنگی در واحد برای ابلاغ برنامه ها و دستورالعملهای جدید و دریافت نظرات کارشناسان

-ایجاد هماهنگی با مراکز تخصصی برای ارجاع بیماران در صورت نیاز

-انجام بازدید به همراه کارشناسان مبارزه با بیماریها از واحد های محیطی و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای واحد

-مراجعه به محل وقوع بیماری و بررسی علل بروز آن

-ارزشیابی عملکرد همکاران کارشناسان و تقسیم مزایا، اضافه کاری و حق الزحمه متعلقه در صورت لزوم

-معاینه بیماران گزارش شده و بررسی مورد بیماری و تأیید یا رد گزارشات واصله

-تهیه مطالب آموزشی در مورد بیماریها جهت توزیع در بین جمعیت هدف هر بیماری

-انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و برابر مقررات

-درمان بخشی از بیماریهای واگیر به صورت مستقیم و نظارت بر درمان همکاران پزشک در درمان بیماریها

بر اساس پروتکل دستورالعملهای موجود

-برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل محیطی ) بهورزان،کاردانها، کارشناسان و پزشکان(

-شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف مربوطه

-نظارت بر ثبت نرم افزاری بیماریها، تکمیل فرم های بررسی، بایگانی آمار و اطلاعات بیماریها، تهیه شاخص

ها و سایر برنامه های آموزشی و عملیاتی و اجرایی توسط کارشناسان

-نظارت وکنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح منطقه

-بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه

-نظارت بر اعالم موارد بروز یافته ) واگیر( در سطح منطقه به معاونت بهداشتی

-نظارت و پایش کلینیکهای دیابت و بیماریهای رفتاری و مرکز غربالگری تاالسمی

-جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای واگیر و غیر واگیر

-اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح شهرستان

-اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی

-تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف

- بالابردن شاخص سلامت مرتبط با واحد بیماریها در سطح منطقه

- گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه

-اجرای طرحهای کشوری در سطح شهرستان و منطقه ای

- تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر

- نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه

-مکاتبات اداری

- هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری

- نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

- نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحد

- جلب همکاری درون و برون بخشی جهت ارتقای برنامه های واگیر و غیر واگیر

- شرکت در جلسات درون واحدی ،ستادی و شهرستانی

- شرکت در کارگاههای آموزشی و سمینارهای مربوطه مرکز بهداشت استان و دانشگاه

- تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها

- اختصاص و هزینه کرد ردیفهای بهداشتی در راستای ارتقای برنامه ها و عملکرد پرسنل

- ارزشیابی دوره ای و سالیانه پرسنل واحد

- هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مربوطه در سطوح کشوری،استانی و شهرستانی

- نظارت بر عملکرد پرسنل کشیک و مرکز مبارزه با هاری شهرستان

- نظارت بر عملکرد دپوی واکسن و فرایند توزیع واکسن در شهرستان

- پیگیری مشکلات واحد مبارزه با بیماریها از مسئولین مربوطه

- نظارت بر حضورو غیاب پرسنل

- مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی درون و برون بخشی

- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی و

سلامتی مرتبط با واحد بیماریها

-نظارت بر آزمایشگاه سل،التور و ماالریاو غربالگری آنها در شهرستان

- نظارت و برنامه ریزی جهت ارائه مناسب خدمات واکسیناسیون و غربالگری هیپوتیروئید و

PKUدر شهرستان

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق