انباردار

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۰:۱۲| تعداد بازدید: 100

  سعید داچک                                                             

  پست سازمانی:مسئول انبار شبکه بهداشت و درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت بازرگانی

  تلفن تماس مستقیم:56721105_051

 

شرح وظایف:

-کنترل،ثبت ومدیریت ورود وخروج کالاها

-کنترل ،نگهداری وثبت کالاهای موجود در انبار

-تحویل وکنترل کالاهای وارد شده به انبار

-امضای قبض های مرتبط به انبار ودیگر اسناد مربوطه

-بررسی کمی وکیفی کالاهای وارد شده به انبار

-تعیین وانتخاب  مکان مناسب برای کالاهای متناسب با مشخصات کالا

-رسیدگی به موجودی انبار

-انجام سفارشهای جدیدبا توجه به موجودی انبار

-مراقبت برای ایمنی انبار

-کدینگ کالاها

-الصاق برچسب اموال

-گزارش گیری

-ارایه گزارش به مدیران