سلامت خانواده، جمعیت و مدارس

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۸:۵۶| تعداد بازدید: 738

  بتول شجاع                                                       

  پست سازمانی:مسئول واحد سلامت خانواده،جمعیت و   مدارس شبکه بهداشت و درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

  تلفن تماس مستقیم:56726448_051

  پست الکترونیک: m.familyhealth@thums.ac.ir

شرح وظایف:

 -برنامه ریزی و مدیریت

-رهبری و مدیریت تدوین طرح های  عملیاتی در سطح ستاد شهرستانها در خصوص باروری سالم و فرزند آوری و مراقبت مادران  ، سالمندان ، کودکان ، شیر مادر و میانسالان و نظام مرگ

-رهبری و مدیریت تدوین طرحهای مداخله ای بر حسب ضرورت در خصوص برنامه بهداشت باروری

-برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزشیابی مناسبت های سلامت خانواده 

-رهبری و مدیریت  تدوین طرحهای ارتقای کیفیت

-رهبری و مدیریت  جمع آوری تحلیل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه برگزاری کارگاهها  و جلسات آموزش  و تدریس موارد بهداشت خانواده

-رهبری و مدیریت  تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی به مراکز و مقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه قبل

- نظارت و پایش

-نظارت بر چگونگی انجام پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص باروری سالم و فرزند آوری

-نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های پایگاههای بهداشتی در خصوص باروری سالم و فرزند آوری

نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مرکز ارائه دهنده مشاوره قبل از ازدواج

-نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص ارائه خدمات مادران باردار  (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان

-نظارت بر چگونگی پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای  بهداشتی در خصوص ارائه خدمات کودکان ، تغذیه و سالمندان

-نظارت بر ارسال دستور العملهای اجرائی به مراکز بهداشتی درمانی   ،پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی 

-نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات به مادران باردار (مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان ) ، باروری سالم  و فرزند آوری، کودکان و.......

-نظارت بر چگونگی پیگیری موارد مرگ مادر و کودک

-نظارت بر توزیع نیروی انسانی

- هماهنگی

 - هماهنگی درون بخش :

-هماهنگی با واحد های آموزش بهداشت ، گروه بهداشت محیط  ، بهداشت مدارس وگسترش و..... بر حسب ضرورت فعالیت

-هماهنگی با مراکز و پایگاهها و مطب های خصوصی بر حسب ضرورت

- هماهنگی برون بخش : با سایر نهاد ها در صورت لزوم

 

-اقدامات اجرائی

-همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی

-تشکیل کلاس و جلسات آموزشی جهت پرسنل شاغل

- پشتیبانی

 

- پیگیری اعتبارات بهداشت خانواده

- پیگیری جهت خرید  تجهیز ات مورد نیاز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

-تامین کتابچه های کلاس مشاوره قبل از ازدواج و اهمیت فرزند آوری و بوکلت مادران  و.... جهت زوجین در شرف ازدواج و  واحدهای محیطی مراکز تابعه از سوی معاونت محترم بهداشتی

-تائید  میزان مورد نیاز داروهای مکمل جهت توزیع در مراکز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

 - ارزشیابی

- ارزشیابی کمی و کیفی  ارائه فعالیت های باروری سالم و فرزند آوری، و مراقبت مادران و ..... براساس بخشنامه های کشوری در مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

- ارزشیابی پرسنل بهداشت خانواده بصورت سالیانه

-ارزشیابی میزان دسترسی به اهداف مد نظر در برنامه های عملیاتی کودکان ، مادران و ...

 - عضویت درکمیته ها ، کمیسیون ها، شوراها وجلسات کارگروه وگروههای کارشناسی