خانه های بهداشت روستایی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰۹:۱۷| تعداد بازدید: 648

شماره تلفن

خانه های بهداشت شهری و روستایی

05156763600

       دوغ آباد شماره 1

05156763888

دوغ آباد شماره 2

05156833332

شادمهر شماره 1

05156833465

شادمهر شماره 2

05156923300

خوشدره

05156963300

قلعه جوق

05156893300

زرمهر

05156815300

آلی

05156773427

عبدل آباد شماره 1

05156773425

عبدل آباد شماره 2 

05156775034

عبدل آباد شماره 3

05156813300

احمدآباد

05158380904

گلستان

05156943400

علی آبادعلیا

05156943355

سلطان آباد

05156843500

ازغند

05156873300

چنار

05156823361

مهنه شماره 1

05156823740

مهنه شماره 2

05156883300

خیرآباد

05156853500

حسن آباد

05156864275

همت آباد

05156913300

شمس آباد

05156933300

جنت آباد

05156933300

فتح آباد

05156973300

میاندهی