سرپرست بیمارستان امام رضا(ع)

Last Update: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰۹:۴۸| تعداد بازدید: 216

  محمدرضا چهلسری                                                           

 پست سازمانی:سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) مه ولات

 مدرک تحصیلی:کارشناس فوریتهای پزشکی

  تلفن تماس مستقیم:56721381_051  

  پست الکترونیک: m.hospmodir@thums.ac.ir

شرح وظایف:

-پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

-بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)

-جلب همکاریهای برون سازمان

-پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

-مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

-نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء

-هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

-ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان

-اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

-پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

-مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان

-انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

-نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

-نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

-نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

-کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

-انتصاب و عزل کارکنان

-شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق