نظارت بر درمان

Last Update: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰۹:۱۲| تعداد بازدید: 48
  سیده الهه موسوی دوغ آبادی

  پست سازمانی:نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

  تلفن تماس مستقیم:56727125_051

 

شرح وظایف:

-نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)

-تکمیل وپایش فرمها،معیارهاواستانداردهایی که بایددربرنامه های نظارتی مراکزدرمانی مدنظرقرارگیرد.

-شرکت درجلسات وهمکاری باواحدهای درون بخشی وبرون بخشی که به نحوی با نظارت ، کنترل ، هدایت وسیاستگذاری مرتبط بامراکزدرمانی تحت پوشش درارتباط می باشند.

-تهیه گزارشهای حاصل ازنظارتهای عادی ،دوره ای وویژه ازمراکزدرمانی.

-بازرسی واظهارنظرنسبت به عملکرد ، نقاط قوت وضعف وکارایی مراکز درمانی و پیشنهادراهکارهای اجرایی به مراکزموردبررسی.

-انعکاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری درخصوص مسائل درمانی به مراکزتابعه.

-کنترل بربه کارگیری نیروهای شاغل درمراکزدرمانی وجلوگیری ازفعالیت افرادفاقدصلاحیت وفاقدمجوزهای قانونی کار.

-کنترل برفعالیت بخش های درمانی عادی وویژه مراکزدرمانی براساس ضوابط کشوری.

-مطالعه وبررسی مستمربه منظورحصول اطمینان ازکارایی واثربخشی اهداف وسیاستهای برنامه های مراکزدرمانی تحت پوشش .

-بررسی وپیشنهاد روشهای نظارتی نوین.

-بررسی وتحلیل مستمرگزارشها واطلاعات وآمارهای جمع آوری شده به منظورمطابقت بانتایج حاصله ازعملیات مراکزدرمانی بابرنامه های مصوب.

-بررسی ورسیدگی به شکایات درمانی واصله وپاسخ واعلام نظرکارشناسی.

-نظارت براجرای تعرفه های مصوب درکلیه مراکز درمانی.