ریاست

Last Update: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۰:۴۲| تعداد بازدید: 907

مدیرشبکه بهداشت و درمان مه ولات

دکتر سیما عسکری

تلفن:56721101

آشنایی با شرح وظایف:


- اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان بندرگز
- اعمال سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در شهرستان براساس دستورالعملهای ابلاغ شده
- هماهنگ ساختن واحدهای اجرایی تابعه
- هماهنگی با سایر واحدهای دولتی برای پیشبرد اهداف کلی دولت، شرکت در جلسات و شوراهای هماهنگی شهرستان مه ولات
- هماهنگی و ارتباط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و مرکز بهداشت
- ارزشیابی واحدهای تابعه
- گسترش و کیفیت خدمات واحدهای بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی
- گسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاهها و داروخانه های بخش دولتی و خصوصی
- کوشش برای تعمیم خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش
- تامین و توزیع دارو، مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز شهرستان
- تنظیم، تدوین و اجرای ضوابط بودجه برنامه ای
- تامین منابع (انسانی، مالی و تجهیزاتی) مورد نیاز خدمات بهداشتی درمانی به منظور بهره برداری بهتر از آنها
- انجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به کارکنان و اعتبارات بهداشتی
- نظارت بر چگونگی خدمات کارکنان مراکز بهداشتی شهرستانها و واحدهای تابعه به منظور برقراری حفط روحیه، هماهنگی، انضباط و صمیمیت
- برقراری روابط منطقی میان واحدهای مختلف شبکه های بهداشتی درمانی ، به نوعی که پشتیبانی واحدهای بالاتر از واحدهای اجرایی محیطی و حفظ زنجیره کامل ارجاع میسر گردد.
- همکاری با شبکه های بهداشتی درمانی  دربرقراری روابط نزدیک و مناسب مسئولان سیاسی و نمایندگان بخش های مختلف توسعه در استان به قصد تامین همکاری و ایجاد در زمینه های بین بخشی
- جلب مشارکت فعال جامعه در برنامه ریزی، تامین منابع و اجرا و ارزشیابی برنامه های بهداشتی درمانی
- فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه بیماریهای واگیر و غیر واگیر، آب، فاضلاب، هوا، مواد غذایی و عوامل زیان آور محیط زیست و کار
- جمع آوری و نگهداری تازه ترین اطلاعات و آماری که برای شناخت کلیه خصوصیات جمعیتی، بهداشتی، درمانی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی حوزه ی شهرستان لازم است
- جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به مسایل و مشکلات بهداشتی و امار حیاتی
- برنامه ریزی اجرایی براساس دستور العمل های ابلاغ شد
- نظارت مستمر بر فعالیت مراکز بهداشتی درمانی شهری وستایی و خانه های بهداشت
- هدایت، نظارت و ارزشیابی فعالیت تحت نظر
- پشتیبانی فنی و کمک به آموزش بهداشت عمومی مراکز بهداشتی درمانی و شهری روستایی و کنترل اپیدمی ها در حوزه شهرستان با در نظر گرفتن اولویت بیمارییهای واگیر
- تهیه نقشه و اجرای پروژه های بهداشت محیط و نظارت و کمک فنی در اجرای آنها
- آزمایش نمونه های آب، فاضلاب، مواد غذایی و عوامل زیان آور محیط کار
- بهداشت هوا و پرتوها
- سنجش عوامل زیان آور محیط کار و کسری ضوابط حفاظتی وسایل کار
- تحلیل و ارائه روش های مناسبی برای مبارزه با عوامل زیان آور محیط کار
- اجرای مقررات بین المللی قرنطینه ای در نقاط مرزی در مورد بیماریهای قرنطینه ای (تیفوس- تب زرد- طاعون- وبا- تب راجعه)
- آموزش حین خدمت و باز آموزش کارکنان واحدها
- فراهم ساختن زمینه های آموزشی عملی تربیت نیروی انسانی بهداشتی
- انجام پژوهش های کاربردی در زمینه فعالیت های بهداشتی و تکنولوژی های مناسب برای ارائه خدمات
- اعمال ضوابط و مقررات بهداشت محیط و مواد غذایی
- پشتیبانی اداری، مالی و تدارکاتی مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و خانه های بهداشت شهرستان بندرگز
- تنظیم بودجه بهداشتی شهرستان و نظارت بر اجرای آن
- بررسی گزارشات واحدهای تابعه، تحلیل آنها و تهیه گزارش نهایی و اعلام نتایج بر واحدها
- نظارت و همکاری در پروژه های بررسی لاروکشی در سطح شهرستان و جمع آوری و بررسی حشرات
- تهیه و نگهداری و توزیع واکسن بین واحدها و کنترل زنجیره سرما
- کمک به دیدسنجی و شنوایی سنجی دقیق دانش آموزان معرفی شده از مراکز
- نظارت بر خدمات بهداشت دهان و دندان در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرگز
- نگهداری حسابها، تهیه اسناد و لیست ها و انجام پرداخت
- برآور، تامین ذخایر و توزیع تجهیزات پزشکی، مواد دارویی و خرید وسایل
- صدور احکام ماموریت و مرخصی ها
- فراهم ساختن زمینه های آموزشی عملی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و مشارکت فعال در اجرای آنها
- اجرای پژوهش هایی که به اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ابعاد و اجرایی تکنولوژیک آن منجر می‌شود
- وصول گزارس واحدهای تابعه و تحلیل آنها و تهیه بازتاب لازم برای واحدها و اعلام نتایج به سازمانهای متبوع
- نظارت بر اجرای مقررات بین المللی قرنطینه ای در نقاط مرزی

فایل های پیوست