تزریق دارو بدون نسخه پزشک ممنوع است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰۹:۲۱ | تعداد بازدید: 6

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات گفت:تزریق دارو و انفوزیون سرم بدون نسخه پزشک ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی،مهدی دهقان گفت:خدمات تزریق دارو و انفوزیون سرم در بیمارستان امام رضا(ع) و مراکز جامع سلامت با نظارت پزشک اورژانس صورت میگیرد لذا بیماران سرپایی دارای داروی تزریقی یا انفوزیون سرم با ارائه نسخه پزشک معالج و با اطلاع و نظارت پزشک شیفت ؛ خدمات تزریق یا انفوزیون سرم را دریافت می نمایند و در صورت عدم تایید داروی بیمار توسط پزشک؛ بیمار می بایست توسط پزشک ویزیت و بر اساس آن تشخیص و تجویز خدمات انجام پذیرد .

دهقان گفت:بیماران سرپایی دارای داروی تزریقی یا انفوزیون سرم بدون ارائه نسخه پزشک معالج؛ پس از ویزیت بیمار توسط پزشک شیفت بر اساس تشخیص و تجویز پزشک ؛ تزریق یا انفوزیون سرم را دریافت مینمایند.